• Neeraj Sharma
  President
  +91-8587841704
  ns476279@gmail.com
 • Shivam Goswami
  Vice President
  +91-8920031755
  goswamishivam036@gmail.com
 • Aakansha Singh
  Secretary
  +91-8178419746
  aakanshasingh1999@gmail.com
 • Vishal Rana
  Jont. Secretary
  +91-9540856593
  Not Available
 • Yash Prakash
  Culture Secretary
  +91-9868383493
  Not Available
 • Rohan Thaledi
  Sports Secretary
  +91-9582448224
  Not Available